U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Kwaliteit van supportieve zorg bij patiënten in het ziekenhuis

 

 

Geachte patiënt,

We willen graag uw mening weten over de zorg die u krijgt in onze afdeling, om onze werking te verbeteren. De antwoorden uit deze vragenlijst zullen we gebruiken om meer zicht te krijgen op de zorg die we aanbieden aan onze patiënten en dit door het opvolgen van relevante kwaliteitsindicatoren. De enquête bestaat uit 19 vragen in meerkeuze-vorm. 

Vrijwilligheid van deelname en vertrouwelijkheid van de gegevens
U bent geheel vrij om al dan niet deel te nemen. U heeft steeds het recht om zonder opgave van redenen af te zien van verdere deelname of te stoppen met het invullen van de vragenlijst. Wanneer u stopt met het invullen van de vragenlijst vervalt uw toestemming om deel te nemen. Uw antwoorden worden niet bewaard. Wanneer u toch opnieuw wil deelnemen, dient u opnieuw toestemming te geven aan het begin van de vragenlijst. Uw antwoorden blijven vertrouwelijk en worden nooit op individuele basis onthuld. Ze worden vernietigd éénmaal de geanonimiseerde informatie is doorgegeven aan het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. Dit instituut zal uw antwoorden anoniem verwerken. Daardoor zijn ze voor uw zorgverleners enkel zichtbaar als percentages van alle antwoorden. Behalve uw leeftijd, uw geslacht, en uw ziekte wordt geen enkele identificerende informatie verzameld. 


Uw toestemming geven
Wettelijk gezien zijn we verplicht u te vragen om, indien u wenst deel te nemen, onderstaand hokje aan te vinken. Door onderstaande toestemming aan te vinken gaat u akkoord en geeft u aan dat u vrijwillig wil deelnemen aan de kwaliteitsmeting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de hoofdverpleegkundige van uw zorgteam. U kunt enkel aan de vragenlijst beginnen als u de twee onderstaande voorwaarden accepteert. 

1. Ik bevestig dat ik de bovenstaande informatie over het invullen van de vragenlijst heb gelezen en hoe mijn persoonlijke gegevens daarin worden verwerkt. Ik begrijp volledig wat er van mij wordt verwacht bij deelname aan deze vragenlijst.

2. Ik begrijp dat mijn deelname vrijwillig is en dat ik op elk moment en zonder het opgeven van reden kan stoppen met de vragenlijst.

 

 

Privacy verklaring

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid transparant te maken en te verbeteren teneinde het Vlaams kwaliteitsbeleid in de zorg verder te ontwikkelen.

Om dit doel te kunnen bereiken

 • ontwikkelt het VIKZ wetenschappelijk valide en relevante kwaliteitsindicatoren voor de actoren in de gezondheidszorg;
 • publiceert het VIKZ op transparante wijze de resultaten van valide kwaliteitsindicatoren op haar website;
 • onderhoudt het VIKZ contacten met de stakeholders van de Vlaamse gezondheidssector.
 • faciliteert en stimuleert het VIKZ wetenschappelijk onderzoek en opleidingen in kwaliteit- en veiligheidsbeleid in nauwe samenwerking met de universiteiten en wetenschappelijke verenigingen.

Om deze activiteiten te kunnen realiseren, verzamelt het VIKZ gegevens in de sector. Deze gegevens kunnen ontvangen worden vanuit bestaande dataregisters en registraties, vanuit de dossiers van de zorggebruikers, maar ook rechtstreeks verzameld worden bij zorgverleners en zorggebruikers. Wanneer de gegevens rechtstreeks verzameld worden, dan zal u daar steeds de nodige informatie over de verwerking van deze gegevens ontvangen. U kan altijd beslissen om geen gegevens mee te delen.

Daarnaast bewaart en onderhoudt het VIKZ ook een lijst van contactgegevens van de stakeholders. Indien u een vraag stelt via onze website zorgkwaliteit.be, zal uw emailadres bewaard worden voor de duur van de afhandeling van uw vraag.

Elke verwerking van gezondheidsgegevens gebeurt conform de wettelijke bepalingen, zoals onder meer vastgelegd in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet van 30 JULI 2018 (Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens). Dit betekent concreet onder meer dat:

 • gegevens zo veel als mogelijk anoniem worden verzameld, maar indien dit niet mogelijk is deze gegevens gepseudonimiseerd worden. Dit wil zeggen dat het VIKZ geen directe identificatiegegevens ontvangt en uw identiteit dus niet kent;
 • niet meer geanonimiseerde en gepseudonimiseerde persoonsgegevens worden verzameld dan nodig voor het doel van de verwerking;
 • de geanonimiseerde en gepseudonimiseerde persoonsgegevens goed beveiligd, bewaard en getransporteerd worden, en enkel ingekeken kunnen worden door de medewerkers die ze nodig hebben
 • persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden, tenzij een andere onderzoeksgroep en met respect voor de wettelijke bescherming van de gegevens. In voorkomend geval zal VIKZ dit afdwingen via een verwerkingsovereenkomst met deze derde partij;
 • verwerkingen van persoonsgegevens bijgehouden worden in het verwerkingsregister;
 • geanonimiseerde en gepseudonimiseerde persoonsgegevens niet langer dan nodig worden bijgehouden en na afloop van de verwerkingen vernietigd zullen worden

Types van gegevens

Het VIKZ verwerkt volgende categorieën van geanonimiseerde en gepseudonimiseerde persoonsgegevens. Deze lijst is niet uitsluitend. Alle gebruikte gegevens zijn gedocumenteerd en kunnen opgevraagd worden (zie hieronder bij Meer informatie).

 • Demografische gegevens over uw leeftijd, geslacht, woonplaats, opleidingsniveau,
 • Gegevens over uw gezondheidstoestand en ziekteproblemen
 • Gegevens over het gebruik van gezondheidzorgvoorzieningen en geneesmiddelen
 • Gegevens over geneeskundig onderzoek
 • Gegevens over uw behandeling
 • Gegevens over de uitkomst van de behandeling
 • Gegevens over uw ervaringen met gezondheidszorg

Rechtmatigheid

De verwerking van de persoonsgegevens kadert in het wetenschappelijk en statistisch onderzoek naar kwaliteit van de zorg. Het VIKZ is daartoe gemandateerd door de Vlaamse Overheid en heeft hiervoor een beheersovereenkomst afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap.Conform deze beheersovereenkomst wordt elke verwerking door het VIKZ van sociale persoonsgegevens en gezondheidsgegevens vooraf ter beraadslaging voorgelegd aan het informatieveiligheidscomité om deze verwerking onafhankelijk te laten toetsen op de wettelijke bepalingen, de doelmatigheid en de proportionaliteit. Het resultaat van deze beraadslagingen is publiek.

Daarenboven wordt elke verwerking van persoonsgegevens door het VIKZ voorgelegd aan haar Toezichtscommissie. Dit orgaan binnen het VIKZ houdt toezicht op de organisatie en uitvoering van de opdrachten met betrekking tot de dataverwerkingen.

Meer informatie

Meer informatie over de welke persoonsgegevens het VIKZ verwerkt zijn zowel beschikbaar op deze website en kunnen bij het VIKZ opgevraagd worden:

Andere verwerkingen

Naast de bovenvermelde gegevens verwerkt het VIKZ

 • De contactgegevens van de stakeholders
 • Uw emailadres wanneer U vragen heeft gesteld via de website. VIKZ bewaart dit emailadres tot de vraag is beantwoord.
 • Persoonsgegevens van de personen (bezoekers) die toegang willen tot de burelen van VIKZ : naam, voornaam, e-mail adres, eventueel telefoonnummer (s). Deze gegevens worden opgeslagen in de software van de beheerder van de gebouwen (onthaal). Zonder Uw uitdrukkelijke toestemming zullen deze gegevens niet voor enig ander gebruik dan voor het beheer van de toegang tot de burelen bijgehouden worden. Deze gegevens worden mogelijks ten behoeve van het onthaal doorgegeven aan het beveiligingspersoneel van de gebouwen.

Rechten

U hebt steeds het recht om uw persoonlijke gegevens die door het VIKZ worden verwerkt te raadplegen en te corrigeren. U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen en het gebruik en de overdraagbaarheid te beperken volgens de wetgeving.

Klachten

Personen die gebruik wensen te maken van hun rechten in verband met het gebruik van hun persoonsgegevens, kunnen hiervoor contact nemen met de functionaris voor gegevensbescherming of via post op het adres: VIKZ/DPO Koning Albertlaan 35, 1030 Brussel.

U kan ook klacht neerleggen bij de Belgische toezichthouder:

Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties